Mobilné záhrady 2013

Ako sme so susedmi vytvorili prvú mobilnú záhradu

Text: Sandra Štasselová  |  Dizajn: Michal Štassel  |  Vytvoril Vnútroblok

Foto Juraj Holub

Ako súvisí príbeh Mobilných záhrad s tým, v akom meste chceme žiť? A ako vaše mesto súvisí s tým, akí ste susedia?
Toto je elektronické vydanie publikácie o Mobilných záhradách.
Po roku pestovania susedských vzťahov a zeleniny prinášame správu o pozadí projektu. A o jeho pilotnej sezóne 2013.

Mobilné záhrady sú snahou o kultiváciu nevyužívaných mestských priestorov budovaním lokálnych susedských záhrad. Nápad vznikol ako reakcia na prekryv prebytku (nevyužívaného priestoru) a nedostatku (susedských aktivít a kvalitného poloverejného priestoru).

Prvá mobilná záhrada vznikla na jar v roku 2013 v Bratislave, Starom Meste. Na nasledujúcich riadkoch ju chceme predstaviť ako model zvyšujúci kvalitu života v meste. V meste, ktorého obyvateľom nie je jedno, aké majú vzťahy ku ľuďom, ktorými sú obklopení a ku svojmu okoliu.

Mobilné záhrady vychádzajú z presvedčenia, že dobré mesto tvoria angažovaní, tolerantní a vzájomne si pomáhajúci ľudia. Dôvera medzi týmito ľuďmi je kapitálom, z ktorého vyrastá spokojnosť so životom a jeho prostredím, záujem o svoje okolie, komunity participujúce na verejnom živote, prosperujúci lokálni podnikatelia a pocit "spoluvlastníctva" verejného priestoru.

Robíme to, lebo chceme žiť v dobrom meste. A to začína dobrými vzťahmi so susedmi. Veríme, že Mobilné záhrady ku tomu dopomôžu.


Dobré mesto

Podľa ankety o spokojnosti obyvateľov 79 európskych miest vypracovanej Európskou Komisiou v decembri 2012, sa iba 35% * Bratislavčanov vyjadrilo, že dôverujú ich spoluobčanom. To zaradilo Bratislavu na 7. najhoršie miesto 'nedôvery spoluobčanov' zo 79 miest, v ktorých bol prieskum vykonaný.

Otázka znela:

Čo si myslíte o tvrdení:
Vo všeobecnej rovine, väčšine ľudí v [názov mesta] môžem dôverovať.

* Anketa o spokojnosti obyvateľov 79 európskych miest | str. 11 a 86

Dobré mesto začína dobrými susedskými vzťahmi. Tie nevnímame iba ako cieľovú kvalitu, ale aj ako priestor pre pestovanie tolarencie voči iným.

Je prirodzenou ľudskou vlastnosťou, že sme radi medzi “svojimi”. Chodíme do kaviarní, klubov či jógových štúdií, chodíme do nákupných centier alebo dokonca si vyberáme školy podľa predpokladov, akí budú tí ostatní ľudia, ktorí nás budú obklopovať. Medzi ktorých budeme patriť a s ktorými sa budeme porovnávať. Radi chodíme do kaviarní a vinární, lebo toto všetko je tam jednoduché predpokladať. Akí sú ľudia, ktorí chodia do whiskey baru alebo tí, čo idú na párty lifestyleového časopisu. Strácame citlivosť na vnímanie rozdielov ako niečoho pekného, ľudského a správneho.

A potom sme konfrontovaní s rozdielnym človekom alebo ich celou skupinou. A namiesto snahy o pochopenie sa cítime v jeho/ich prítomnosti nekomfortne. A čas radšej trávime zatvorení v akváriu vlastných jednoliatych sociálnych kruhov.

Susedstvo a susedské vzťahy sú skvelou príležitosťou naučiť sa tešiť sa z rozličnosti. Vážiť si a byť schopný dôverovať ľuďom bez ohľadu na to, či zdieľame spoločný životný štýl. A cítiť sa vo svojom meste dobre.

Trendy, ideológie a utópie sa menia. A s nimi aj predstavy o tom, aké je to 'dobré' mesto. Mobilné záhrady vychádzajú z jednoduchej premisy o meste ako súbore priestorov a ľudí, ktorí ich používajú. A kvalitu tohto systému môžeme merať efektívnosťou jeho metabolizmu (energie, odpady), sociálnou udržateľnosťou (inklúziou a diverzitou ako protikladom obyvateľov segregovaných podlľa ekonomických, rasových, náboženských alebo demografických pomerov) a ekonomickou životaschopnosťou.

Každá z týchto troch kategórií kvalít súvisí tak s ľudskou zložkou mesta, ako aj s prostredím - s designom. Ľudia menia svoje prostredie, prostredie mení správanie ľudí, ktorí ho používajú.

Diery na jar 2013

Využité mesto

Post-socialistické mestá trpia tromi hlavnými nedostatkami. Zlé verejné priestory, o ktoré sa nemá kto (a nemá za čo) starať. Nadbytok nevyužívaného priestoru, ktorý visí v limbe byrokracie, majetkového vysporadúvania sa, špekulatívnych investíci, či je produktom zamrznutého realitného trhu. A neexistujúce (alebo extrémne poddimenzované) poloverejné priestory.

V Bratislave je veľmi veľa nevyužívaného priestoru. Pozemkov, budov, mestských, súkromných, cirkevných. Tento nadbytočný priestor je nielen produktom dysfunkcie ekonomických a administratívnych procesov a dôsledkom degradácie mestských štruktúr. Dlhodobo nevyužívané mestské priestory sú aj príležitosťou pre ich dočasné využitie.

Mobilné záhrady sú súčasťou širšieho projektu Diery, ktorý spája dopytu po mestotvorných aktivitách, po budovaní kultúry susedských projektov a emancipovaných lokálnych iniciatív s nadbytkom nevyužitého priestoru v meste. Cieľom projektu je mapovať nevyužívané priestory, vyvíjať teoretické modely ich využitia, stimulovať verejnú diskusiu a realizovať projekty experimentujúce s potenciálnymi funkciami nevyužitých mestských priestorov.

Na budovanie vzťahu ku ľuďom je potrebný priestor. A v našich mestách je ho nadbytok.

Mobilné Záhrady

Mobilné záhrady sú sieť záhrad, ktoré dočasne zužitkovávajú nevyužívané pozemky v meste. Len v Starom Meste sme zmapovali viac než 50 hektárov nevyužívanej plochy, čo predstavuje 1/20 celej rozlohy okresu.

Mobilné záhrady stoja na myšlienke dočasného využitia priestoru v čase, kým jeho majiteľ začne na svojom pozemku stavať či kým ho predá, na spájanie ľudí - susedov. Ako priestor emancipácie susedských komunít, angažovania jednotlivcov do premeny ich okolia. Susedia, dobrovoľníci, záhradkári nadobúdajú praktickú pozitívnu skúsenosť s tým, že toto je vlastne ich mesto a záleží hlavne na nich, ako sa ku nemu postavia.

Ciele

Prvým cieľom aktivít je angažovať susedské komunity a vytvoriť udržateľné sociálne prostredie, v ktorom sa budú cítiť bezpečne, potrebne, ktoré ich bude inšpirovať ku občianskej angažovanosti a ktoré bude inkluzívnym a tolerantným priestorom pre všetkých.

Druhým cieľom je transformovať a dočasne využívať dlhodobo nevyužívané priestory v mestskom prostredí. Ich oživením sa posilní mestskosť priameho okolia (kvalita súvisiaca s diverzitou a kompaktnosťou ponuky služieb a zážitkov v priestore). Susedstvo je funkčnejšie, pestrejšie a sociálnejšie. Po obnovaní aktivít na pozemku (po jeho predaji, prípadne pred začiatkom výstavby) sa celá Mobilná záhrada presunie na iný nevyužívaný pozemok.

Infraštruktúra

Záhradu tvorí infraštruktúra na pestovanie, uskladňovanie nástrojov, sedenie a stolovanie. Pestuje sa v boxoch postavených na paletách, vo fóliovníkoch z ľahkých, rozobrateľných a drevených dielcov, alebo len tak v kvetináčoch. Všetky konštrukcie sú navrhnuté a realizované so zreteľom na ich mobilnosť. Mobilné záhrady sú dočasné a pre minimalizáciu nákladov spojených so sťahovaním na nové stanovisko musí byť všetká infraštruktúra plne mobilná.

Sasinkova 21

Pilotná sezóna projektu sa odohrávala na pozemku Sasinkovej 21 (Bratislava, Staré Mesto) od apríla do októbra 2013.

Hľadanie pozemku

Trvalo takmer pol roka a niekoľko desiatok stretnutí s majiteľmi dlhodobo chátrajúcich pozemkov, kým sme našli toho nášho. Vnútroblok v roku 2013 odštartoval prvú mobilnú záhradu na Sasinkovej, na dlhodobo nevyužívanom pozemku v súkromnom vlastníctve. S majiteľom pozemku máme nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, za pozemok neplatíme nijaký nájom.

Veľkí susedia

Sezóna sa začala spoznaním sa s “veľkými” susedmi. Reštauráciou, pivovarom a Okresným riaditeľstvom policajného zboru v obrovskej výškovej budove na rohu ulice. Najviac sme boli prekvapení práve reakciou policajtov. Ponúkli nám nie len vlastný skladový priestor, nástroje a fúriky, ale aj pomoc a ústretovosť vo všetkom, čo by sme mohli potrebovať. Nielen ORPZ nám vyšlo v mnohom ústrety, no Dobrovoľnícky hasičský zbor Starého Mesta nás celú sezónu zásoboval vodou na polievanie. Obvykle v ranných hodinách, dobrovoľnícky a srdečne.

Projekt, ktorého zámerom bolo a je emancipovať ľudí v kontexte verejného priestoru, bol sám konfrontovaný s verejnými inštitúciami. Samotné zistenie, že niekedy treba zahodiť predsudky a strach a jednoducho sa opýtať, bolo pre nás veľmi dôležité.

Malí susedia

Susedskou sa záhrada stávala v priebehu prakticky celej sezóny. Od prvého aprílového víkendu, kedy sme jediný krát zavolali susedov na upratovanie prostredníctvom letákov, sa ku záhrade pridávali noví ľudia až do augusta. Okolo 50 ľudí, ich priatelia a deti využívali priestor na záhradkárčenie, spoznávanie sa a predávkovávanie sa cukrom na pravidelných piknikoch. Susedia, ktorí nezáhradkárčili, sa občas prišli pozrieť, či obdarovať tých záhradkárčiacich nejakými semenami, priesadami a počas piknikov koláčmi. Cítili sme obrovskú snahu pomôcť a podporu.

Prvé mesiace sezóny sme sa stretávali hlavne pri práci. Pri upratovaní, terénnych úpravách, vyrábaní boxov a ich planení zeminou. Neskôr, popri každodennom polievaní záhrady boli návštevy motivované aj programom. Mesačnú frekvenciu mali okrem piknikov aj workshopy, na ktorých sme vyrábali a vzdelávali sa o témach súvisiacich so záhradou.

Desiatky kíl paradajok, kalerábov, stohy byliniek a nekonečné záhony šalátov a rukoly sú počas sezóny veľmi príjemné spestrenie večere. Starostlivosť o záhradku je príjemným dôvodom, prečo odísť skôr z práce, zapriahnuť deti do polievania a zašpiniť sa od hliny. Pikniky, kde sa desiatky ľudí spolu rozprávajú na základe zdieľania záujmu o jedlo, nie na základe firmy, kde pracujú a nákupného centra, kde nakupujú, sú tiež príjemné. Ale najlepšie na Mobilných záhradách je ten pocit, že predtým to vyzeralo hrozne a teraz sme to my, nemajitelia, neúradníci, svojpomocne, bez nijakého návodu, skultúrnili. Pre seba. Pre ostatných. Čím viac sa susedia poznajú tým viac sa rozprávajú aj o iných veciach, než o receptoch proti voškám.

2. sadenie
jún 2013

Čo sme robili na záhrade

Zháňanie pozemku

Pred tým, ako sme mohli niečo začať robiť na záhrade, pracovali sme vyše pol roka na zháňaní záhrady samotnej. V prvý marcový týždeň sme si podali ruky s majiteľom pozemku hosťujúceho historicky prvú mobilnú záhradu. Nasledovali rýchle konzultácie s právnikmi, rýchly fundraising, rýchla konsolidácia projektového tímu a v prvý aprílový víkend sa mohlo začať makať.

Počet zapojených ľudí na udalosť cez celú sezónu

Upratovanie

Najskôr sme upratovali. Upratovanie prirodzene prerástlo do drobných terénnych úprav a mini-krajinného plánovania. Veľká jama po pôvodnej pivnici (ktorej využitie bolo intenzívne diskutované medzi budúcimi záhradkármi) bola z bezpečnostných dôvodov “oplotená” bariérov postavenou z kríkov, suchej trávy a všetkého bio-odpadu na pozemku. Plôtik sa neskôr stal prekvapivo diverzným biocentrom (ježkovia, hmyz, slimáky), najdôležitejšie však bolo zabezpečiť na záhrade bezpečnosť pre všetkých. A hlavne deti.

Vývoj a konštrukcia infraštruktúry

Koncom apríla sa diskusie o konštrukcii pestovacieho boxu začali pomaly pretavovať do reálnych mobilných pestovacích jednotiek. Vo dvoch turnusoch sme s niekoľkými desiatkami dobrovoľníkov vyrábali boxy z materiálov, ktoré sme zohnali zadarmo. Medzičasom na záhrade pribudol fóliovník a latrína, dva objekty, ktoré sú nielen funkčnou, ale v neposlednom rade aj dôležitou vizuálnou súčasťou záhrady. Za oba srdečne ďakujeme záhradkárovi, sochárovi a kamarátovi (v jednej osobe) ktorý ich daroval Mobilným záhradám.

Pestovanie, zoznamovanie sa

V máji a júni sa konštrukčno-stolárske práce postupne začali meniť na záhradkárske. Pripravených bolo 15 boxov pre záujemcov z radov susedov a dobrovoľníkov a niekoľko ďalších boxov v centrálnej záhrade a fóliovníku. O pestovanie bol mimoriadny záujem, zadarmo-drevo nestačilo, takže sme na konci mája a začiatkom júna (v ďalších dvoch turnusoch) opäť mobilizovali všetkých amatérskych stolárov a vyrobili niekoľko desiatok ďalších boxov. Druhý júnový víkend sme usporiadali prvý susedský piknik, ktorý počtom zúčastnených susedov predčil všetky očakávania. Ľudia doniesli koláče, šaláty a rôzne iné piknikové dobroty a spolu sme hodovali až do neskorých popoludňajších hodín. Susedia sa pomaly začali spoznávať. Piknik nás veľmi potešil a rozhodli sme sa ho organizovať pravidelne, každý mesiac.

Sadenie

V priebehu júna sme uzatvorili partnerstvo s Dobrovoľníckym hasičským zborom Staré Mesto, ktorí nás v priebehu celej sezóny zásobili vodou a v rámci programu Naše Mesto Nadácie Pontis sme si užili dobrovoľnícky deň, počas ktorého nám fantastickí dobrovoľníci zvyknutí na monitory a kancelárske stoličky pomohli pohnúť sa s prácami na tému "Mestská hostina".

Svätojánsku noc sme na záhrade oslávili svätojánskym ohňom. Svätojánske mušky síce nahradili v hojnom počte komáre, ale vydržali sme až do neskorej noci a spoznali nových skvelých susedov.

Restaurant day
August 2013

Vzdelávanie a stretávanie sa

V júli sme začali na záhrade popri samotnom pestovaní aj vzdelávať. Workshop kompostovania sme pre mimoriadnu úspešnosť opakovali. Dlhoočakávaný augustový workshop “Kvašáky” bol nanešťastie zrušený. Kapacity koordinátorov sa ku koncu leta nečakane obmedzili a prioritnou činnosťou bolo zabezpečenie prepravy maringotky - budúcej základne projektu Mobilné záhrady, z obce Častá na Sasinkovu. Záväzok usporiadať kvašákový workshop sme preniesli do novej sezóny a maringotku, po 4 mesiacoch informovania sa u policajtov a zháňania kamionistov, sme previezli na záhradu.

V priebehu leta bol na záhrade prirodzený sociálny ruch. Dôvodom určite bola aj nevyhnutnosť častého polievania zeleniny (leto bola najsuchšie za posledných veľa rokov), no sme presvedčení aj o tom, že záhrada bola príjemným priestorom pre strávenie voľných chvíľ. Pôvodný zámer vytvorenia miesta, ktoré si susedstvo “adoptuje” sa postupne počas sezóny napĺňal.

Jeden z letných piknikov
Leto 2013

Komu patrí mobilná záhrada

Mobilná záhrada je susedský priestor. Primárne sme sa snažili vytvoriť prostredie, ktoré priláka ľudí bývajúcich v bezprostrednom okolí. Všetky aktivity boli zacielené na to, aby sa spoločne stretli a spoznali ľudia, susedia.

Nástrojom pre dosiahnutie týchto cieľov je záhrada – produktívny prirestor, kde je vždy veľa práce. A kde sa všetko točí okolo toho, o čo sa všetci viac-či-menej zaujímajú. O jedlo.

Podiel záhradkárov podľa vzdialenosti bydliska od záhrady

Ako ďaleko bývali

Záhrada bola už sama o sebe selekciou záujemcov o využívanie tohto priestoru. To, že niekto bude každodenne dochádzať na opačný koniec mesta kvôli poliatiu paradajok je omnoho menej pravdepodobné, než že sa o svoju zeleninu starať v pešej dostupnosti od svojho domova. Tento okruh – teda pešiu dostupnosť podporenú prirodzenými bariérami a hranicami v meste (hlavne sieť komunikácií), voláme susedstvo.

Snažili sme sa o zaujatie bezprostredných susedov. A preto sme na prvú komunikáciu projektu použili najlokálnejšie médium – letáky. Pred prvým upratovaním na pozemku sme vyzvali susedov prostredníctvom jednoduchého letáčiku, aby nám pomohli s premenou priestoru v ich susedstve na záhradu. Až následne sme naše aktivity komunikovali na webe a Facebook stránke.

Ničmenej, relatívne veľa záhradkárov/dobrovoľníkov dochádzalo. Táto skupina bola motivovaná nielen produkciou zeleniny, ale projekt vnímali aj ako jeho sociálnu a mestotvornú dimenziu. Dochádzajúci záhradkári boli všetci zároveň dobrovoľníkmi, ktorí sa významnou mierou podieľali na konštrukcii záhrady (od upratovania až po sadenie) a využívali priestor záhrady aj na svoje projekty či experimenty súvisiace so záhradkárčením.

Akí starí boli, ako často chodili

Úvodné letáky a komunikácia prostredníctvom veľkej infotabule vyvesenej na plote nám pomohli oslovovať ľudí na základe ich každodenného pohybu. A nie veku. Vekové zloženie záhradkárov a pravidelných návštevníkov bolo rôznorodé, siahajúc od detí, cez teenagerov, mladých dospelých, rodiny s malými deťmi, starších aj seniorov. Na jednej strane dcérka dvoch záhradkárov, ktorá sa narodila v júni, na strane druhej sused odnaproti, ktorý by mohol byť jej pradedom.

Najlsilnejšie zastúpené boli mladé rodiny s malými deťmi, ktoré záhradu využívali proaktívne (nielen počas akcií) a frekventovane. Medzi poctivých záhradkárov, ktorí sa na dennej báze starali o svoju úrodu, patrili rovnako rodiny, ako aj mladší aj starší ľudia. Korelácia medzi vekovou skupinou a mierou starostlivosti o záhradu nie je, záhradkársky entuziazmus bol vyroznaný naprieč všetkými generáciami.

Rozvrstvenie podľa veku

Rozmanitosť

Najstarší susedia sa na záhradu chodili prejsť (pre nich bolo hodnotou mať cieľ svojich vychádzok), rodiny s malými deťmi si užívali možnosť sadiť, pozorovať, pestovať a žať zeleninu, pre mladých single ľudí bola záhrada miestom trávenia voľného času (kde si môžete doniesť večeru a fľašu vína a s kamarátmi ich vypiť). Na záhrade sa stretávali mladí, starí, čiperní, s hendikepom, s deťmi, s vnúčatami, úplne bez rodiny a osamelí, slováci, francúzi, rakúšáci, malajžanka, utečenci (ten tam bol iba raz :) hippiesáci, dôchodcovia. tešili sme sa z rozmanitosti a z úžasných reakcií medzi ľuďmi.

Naša predstava o bojazlivých slovákoch sa nenaplnila. Susedská záhrada v centre hlavného mesta ako koncept jednoznačne funguje.

Dobrovoľníci

Priatelia Mobilných záhrad

Mobilné záhrady majú za sebou prvú sezónu, ktorej dopomohli k rozkvetu mnohí susedia, záhradkári, dobrovoľníci, dobrí ľudia. Vnútroblok by to sám nezvládol a projekt by bez ich pomoci nemal význam.

V prvom rade je to skvelý majiteľ pozemku pán Peter Kurhajec, ktorého si vážime najmä vďaka jeho ochotnému a angažovanému prístupu a jeho viere v správnu vec. Bez neho by sa záhrada na Sasinkovej určite neuskutočnila. Jeho podpora projektu sa neskončila pri podpise bezodplatnej nájomnej zmluvy, ale pokračovala aj počas sezóny pravidelným zisťovaním, či nepotrebujeme s čímkoľvek pomôcť.

Pán Kurhajec, ďakujeme! Nielen za Vašu dôveru a pomoc, ale aj za elán, ktorý okolo seba šírite!

Manželom Krchniakovým ďakujeme za susedskú pomoc a zapožičanie nábytku a elektriny; pánovi správcovi budovy ORPZ za úžasnú ochotu a pomoc; pánovi Durecovi, hasičovi z Dobrovoľníckeho hasičského zboru Staré Mesto, za celosezónnu pomoc s vodou; manželom Drexlerovým za láskavosť a trpezlivosť s maringotkou; Jurajovi za workshopy kompostovania a kalifornské dážďovky; mojej babke a Erichovi z vypestujdobro.sk za priesady do záhrady; Danielovi za pomoc s Restaurant day; Veronike za angažovanosť a vôbec za všetko vlastne; Zelenej hliadke na čele s Matúšom za spoluprácu; sochárovi Mirovi Štefánekovi za dva perfektné objekty vyrobené špeciálne pre Mobilné záhrady; Jurovi Holubovi, Ondrejovi Drábovi a všetkým ďalším nadšeným fotografom, Illah za jej podporu, dievčatám z Námestia pre ľudí (Vera, Zuzka, Dominika); dobrým ľuďom z IBM a Nadácie Pontis počas dobrovoľníckeho dňa Naše Mesto, a všetkým náhodným okoloidúcim, ktorí nás povzbudili alebo pochválili.

Veľké vďaka patrí všetkým, ktorí sa vo svojom voľnom čase len tak ku nám pridali a svojimi hlavami a rukami s nami vybudovali záhradu. Bez nich by sme ešte teraz stavali boxy a nosili hlinu. Menovite hlavne Janke, Alenke, Zuzke, Mišovi a Terezke, Che, Danke, Jürgenovi, Emanuelovi, Viliamovi, Otovi, Mišovi, Marekovi, Helke, Danke, Sandre, Albertovi, Mirovi, Ivonke, Svetlane, Majstrovi, Paule, Carlovi, Juste, Matejovi, Igorovi, Vere, Palovi, Veronikiným rodičom, Jakubovi a všetkým ďalším jednorazovým alebo viacrazovým pomáhajúcim. Hlavne na začiatku bolo úžasnou vzpruhou, že ste sa zapojili a dodali nám presvedčenie, že to má význam. Ospravedlňte nás ak sme niekoho vynechali, ale bolo vás naozaj veľa.

Neodceniteľná vďaka patrí všetkým našim záhradkárom od tých najmenších až po tých, ktorí nás obohacovali o svoje dlhoročné skúsenosti. Nebudem ich menovať lebo oni vedia, že bez nich by to celé nemalo zmysel. Musíme poďakovať perfektným susedom akými sú manželia Gulášovci a mnohí iní, ktorí nás navštevovali, nosili nám kvetináče či semienka, zdravili nás spoza plota a robili záhradu ešte susedskejšou.

V neposlednom rade sa chceme poďakovať za pomoc s financovaním projektu, ktorej sa nám dostalo od troch organizácii. Za to vďačíme do veľkej miery aj nedoceniteľným radám pri strategickom plánovaní a konzultácii projektu, ktoré sme dostali do daru od fundraiserky Lucie Štasselovej.

Sponzori projektu

Ďakujeme spoločnosti O2 (a spolu s nimi aj Nadácii Ekopolis a Nadácii pre deti Slovenska) za prvý grant, vďaka ktorému sme mohli konečne začať so samotnou prácou na záhrade.

Ďakujeme Nadácii Intenda, ktorá v projekte rozoznala pre nás veľmi dôležité myšlienky a ciele idúce poza prvý plán a podporila napĺňanie ich potenciálu. Vďaka tomuto grantu sme sa mohli naozaj rozbehnúť a zrealizovať celú pilotnú sezónu.

Ďakujeme tiež Komunitnej nadácii Bratislva s ich grantovým programom Young4Ba - Rozhýb svoje mesto.

Všetci títo ľudia nám ukázali, že byť aktívnym má zmysel a je pre nás veľkým záväzkom pokračovať v začatej práci.

Ďakujeme.

Budúcnosť Mobilných záhrad

Vízia Mobilných záhrad je vytvoriť jednoducho replikovateľný model, ktorý bude preberaný mestskými susedskými komunitami. Chceme, aby boli mestské nevyužívané priestory (alebo aspoň ich časť) premenené na dynamický systém priestoru, ktorý bude hosťovať aktivity pre lokálnych obyvateľov. Chceme, aby v Bratislave boli viaceré mobilné záhrady. A aby keď zanikne jedna (po obnovení plánovaných aktivít na pozemku), aby infraštruktúra mohla byť jednoducho rozptýlená medzi ostatné, prípadne premiestnená na nové stanovisko.

Úlohou Vnútrobloku pri napĺňaní tejto vízie je vyvinúť model a replikovať ho šírením získaného know-how. Po prvej sezóne sme bohatší o mnohé skúsenosti, no druhá sezóna je pre nás možno ešte väčšou výzvou. Pociťujeme záväzok ku susedstvu a komunite na Sasinkovej, v ktorom a s ktorou experimentujeme. A zároveň sa druhá sezóna bude končiť presunutím záhrady na iný pozemok, čo vnímame ako obrovskú logistickú a organizačnú výzvu. Nielen kvôli tomu, že treba zohnať nový pozemok a presunúť niekoľko ton infraštruktúry. Treba aj zabezpečiť, aby záhrada, ktorú opúšťame, bude naďalej (až do obnovenia aktivít majiteľa) slúžiť komunite, s ktorou strávimei dva roky.

8. september 2013

Vnútroblok je experimentálna platforma zaoberajúca sa dynamikou sociálneho a fyzického priestoru. Našim cieľom je aktivizovať verejnosť v kontexte verejného priestoru.

Sme združenie mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o to, ako ľudia používajú mesto a miesto na sociálny život. Veríme, že dobrý verejný priestor potrebuje dobrých ľudí; že dobrý priestor je udržateľný, sociálne inkluzívny, dynamický a inovatívny a jeho tvorcovia sú emancipovanými občanmi, ktorí si uvedomujú rovnako demokratické slobody, ako aj k nim patriacu zodpovednosť. Veríme, že zlepšenie kvality verejného priestoru prinesie zlepšenie kvality občianskej spoločnosti a naopak.

Viac o Vnútrobloku


Mobilné záhrady 2013

  • zostavil a vytvoril: Vnútroblok
  • dizajn: Michal Štassel
  • fotografie: Juraj Holub a archív Vnútrobloku
  • fotografia na obálke: Juraj Holub

  • Táto webstránka a s ňou súvisiaca brožúra vznikla vrámci procesu vyhodnocovania pilotnej sezóny projektu Mobilné záhrady občianskeho združenia Vnútroblok.

  • Viac o Mobilných záhradách

Hore